پشتیبان سیستم
در صورت هرگونه مشکل یا سوال فقط درخواست خود را به شماره 50005959494 پیامک کنید
 یا به ایمیل سامانه Thesis@iau-neyshabur.ac.ir ارسال نمایید.
در صورتیکه از پیامک جهت ارتباط استفاده می کنید دقت داشته باشید امکان پاسخ به شماره هایی که پیامک تبلیغاتی را غیر فعال کرده اند وجود ندارد لطفا در اینصورت از ایمیل برای ارتباط استفاده کنید تا از پاسخ پشتیبان مطلع شوید.