ورود به پورتال مدیر دانشکده
 
 
 

خواهشمند است در صورت وجود هر مشکل یا سوال فقط روشهای زیر پیام دهید.
سروش
@Thesis_IAUNeyshabur
09399413581